Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoły Podstawowa Nr 1 im.dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

Wyszukiwanie zaawansowane

Deklaracja dostępności dla strony dostępowej BIP

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Krzysia w Barcinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami USTAWY z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp1barcin.edupage.org 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Krzysia w Barcinie

88-190 Barcin ul. Plac 1 Maja 8

tel/fax.: 52 3832269

e-mail: sp1barcin@gmail.com

 Data publikacji strony internetowej: 2004.04.02

Data ostatniej istotnej aktualizacji i przeglądu: 2024.02.24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

-  filmy  nie  posiadają napisów  dla  osób  głuchoniemych,

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

-  część  plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo,

-  brak  odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Ułatwienia na stronie internetowej

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Strona posiada mapę w lewym dolnym rogu.

Nagłówki aktualności  posiadają linki przekierowujace beżpośrednio do zawartości.

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 11.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 1 im.dr. Stanisława Krzysia w Barcinie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Kausa 

e-mail:  iwona.kausa@gmail.com

Telefon/FAX: 52 383 22 69

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Plac 1 Maja.
Do budynku można również  wejść od strony boiska szkolnego, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów. Przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły.
Jest jeszcze jedno wejście od boiska szkolnego poprzez szatnię – dostępne dla uczniów(ograniczone dla niepełnosprawnych ze względu na schody).
Od strony boiska znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni, które w razie konieczności może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie (parter i wyższe kondygnacje czyli I piętro w nowej i starej częśći budynku) znajduje się korytarz wraz z klatką schodową.
Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Szumska

Data wytworzenia:
07 lut 2024

Osoba dodająca informacje

Mariola Szumska

Data publikacji:
07 lut 2024, godz. 17:36

Osoba aktualizująca informacje

Mariola Szumska

Data aktualizacji:
25 lut 2024, godz. 19:21